Top

Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezetés

Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezetés

Hatályos: 2021. január 1-től

Letöltés pdf-ben itt.

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Renouveaux Magyarország Korlátozott Felelősségű Társaság, (Székhely: 1013 Budapest, Lánchíd u. 7-9.; Adószám: 26275363-2-41; Elérhetőség:  E-mail: info (at) renouveaux (dot) eu), a továbbiakban: Renouveaux által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Renouveaux, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Renouveaux elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére.

Adatvédelmi tisztviselő nem lett kijelölve, mivel a cég tevékenysége és a foglalkoztatottak létszáma ezt nem indokolja.

A Renouveaux Magyarország Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a https://renouveaux.eu/index.php/adatkezelesi-tajekoztato címen.

A Renouveuax Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A Társaság a  www.renouveaux.eu és a https://renouveaux.eu/ weboldalakat működteti és az Ön személyes adatait kezeli.

A tárhely-szolgáltató neve: DotRoll Kft. A tárhely-szolgáltató címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@dotroll.com

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.dotroll.com

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/Renouveaux-Budapest

Instagram oldalunk: https://www.instagram.com/renouveaux_budapest/

Partnereink, valamint a weboldal látogatói (továbbiakban: Felhasználó(k)) személyes adatainak gyűjtése, kezelése és védelme tekintetében minden megteszünk annak érdekében, hogy a 2018. május 25-én érvénybe lépett Európai uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) foglaltaknak, és a magyar jogszabályoknak (lsd. jelen tájékoztató 7. pont Alkalmazandó jog) mindenben megfeleljünk.

Jelen Adatkezelési és cookie tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) arról olvashat, hogy milyen típusú személyes adatokat hogyan gyűjtünk,  illetve mire használjuk az Ön személyes adatait, mikor és milyen célból osztjuk meg a személyes adatokat harmadik féllel (adatfeldolgozókkal), valamint milyen jogai és választási lehetőségei vannak Önnek a személyes adataival kapcsolatban.

Ez a tájékoztató akkor vonatkozik Önre, ha:

 • böngészik a weboldalunkon
 • feliratkozik hírlevelünkre, amely az esetek többségében reklámnak minősülő tartalommal kerül kiküldésre
 • a kapcsolati űrlap kitöltésével vagy egyéb más módon kapcsolatba lép velünk, és azt követően mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.

2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az  adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján.

3. Az általunk végzett adatkezelés

Minden esetben csak annyi és olyan adatot kérünk Öntől, amennyi feltétlenül szükséges. Az adatok megfelelőségéért minden esetben az felel, aki azokat megadja. Ha a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra szeretnénk felhasználni, erről a szándékunkról Önt tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kérjük, illetve lehetőséget biztosítunk arra, hogy a felhasználást megtiltsa. A jelen tájékoztatóban szereplő adatfeldolgozókon és egyéb külső szolgáltatókon kívül harmadik személynek vagy hatóságnak – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – csak hatósági határozat alapján, vagy az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulásával adjuk ki személyes adatait.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Mi nem vizsgáljuk a hozzájáruló személy jogosultságát, és nem ellenőrizzük nyilatkozatának tartalmát. A Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjtünk.

Általánosságban az általunk végzett adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata, amellyel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldalunk használata során Ön által közölt személyes adatai, illetve az Önről generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Ez alól csak a szerződéses kötelezettségünk teljesítéséhez vagy jogos igényünk érvényesítéséhez szükséges adatkezelés jelent kivételt, amelyet a törvény szabályoz. Ön jogosult – a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén – a hozzájárulását bármikor visszavonni, de ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A tárolt személyes adataival kapcsolatos jogairól (hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozás, tiltakozás és egyéb jogorvoslati lehetőségek) a 6. pontban talál bővebb tájékoztatást.

Felhívjuk a Renouveaux Magyarország Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját, személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az alábbiakban olvashat arról, hogy milyen céllal, milyen jogalapon, milyen időtartammal, milyen személyes adatait kezeljük.

3.1.            A weboldalunkon történő böngészéskor

Személyes adatokat ekkor nem gyűjtünk, de a weboldalunk Felhasználója összefüggésbe hozható az általa használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal. Ezekről a 4. fejezetben olvashat részletesebben.

Gyűjtött adatok:

 • Információ a weboldalunkon tanúsított online keresési viselkedéséről, és arról, amikor valamelyik hirdetésünkre kattint (ideértve azokat is, amelyek más szervezetek weboldalain jelennek meg),
 • Információ azon eszközökről, amelyeket a böngészés során használt (IP cím, a böngésző és az eszköz típusa, annak a weboldalnak a címe, amelyről a mi weboldalunkra kattintott, egyéb adatokat, amelyeket standard HTTP(s) kérés header-rel továbbítottak)

Az adatkezelés célja:

online tartalomszolgáltatás, és ehhez a weboldalunk működésének biztosítása, statisztikák és elemzések készítése, a felhasználói élmény fokozása, hirdetéseink testre szabása, az informatikai rendszer fejlesztése

Az adatkezelés jogalapja:

a Felhasználó hozzájárulása, amelyet a weboldalunk alján található Cookie elfogadási felületen hagy jóvá.

Az adatkezelés időtartama:

a Cookie típusától függően más és más (erről részletesen a 4. fejezetben olvashat) 

3.2.            A Facebook oldalunkon

A kezelt adatok köre:

Ha lájkolja az oldalunkat, ha lájoklja és/vagy megjegyzést ír a bejegyzésünkhöz, ha kapcsolatba lép velünk, megismerjük Facebook profilját – de csak annyira, amennyire Ön akarja: mindenki maga állítja be, hogy a profiloldalából ki mennyit láthat, így az általunk megismerhető adatait Ön határozza meg

Az adatkezelés célja:

a közösségi média oldalaink üzemeltetése körében tanfolyamaink reklámozása, információnyújtás, véleménynyilvánítás és kapcsolat felvételi lehetőség biztosítása

Az adatkezelés jogalapja:

a közösségi médiában a profilunkat lájkoló, illetve követő magánszemélyek esetében jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatkezelés időtartama:

amíg Ön nem vonja vissza az oldalunk lájkolását, illetve a bejegyzésünkhöz írt megjegyzését, lájkját, illetve amíg nem törli a levelezésünket.

3.3     Instagram oldalunkon

A kezelt adatok köre:

Ha kedveloi vagy követi az oldalunkat, ha lájoklja és/vagy megjegyzést ír a bejegyzésünkhöz, ha kapcsolatba lép velünk, megismerjük az Instagram profilját – de csak annyira, amennyire Ön akarja: mindenki maga állítja be, hogy a profiloldalából ki mennyit láthat, így az általunk megismerhető adatait Ön határozza meg!

Az adatkezelés célja:

a közösségi média oldalaink üzemeltetése körében tanfolyamaink reklámozása, információnyújtás, véleménynyilvánítás és kapcsolat felvételi lehetőség biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

a közösségi médiában a profilunkat lájkoló, illetve követő magánszemélyek esetében jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatkezelés időtartama:

amíg Ön nem vonja vissza az oldalunk lájkolását, illetve a bejegyzésünkhöz írt megjegyzését, kedveléseket, illetve amíg nem törli a levelezésünket. 

3.4    Hírlevélre, eDM (reklámot tartalmazó E-mail) listára történő feliratkozáskor

A kezelt adatok köre:

név, E-mail cím, hogy Ön magánszemély vagy cég, a hírlevél nyelve, valamint az általunk küldött és Ön által megnyitott E-mailek és más digitális kommunikációs eszközök, ideértve a linkeket, amelyekre Ön rákattint (például azok, amelyek lehetővé teszik számunkra annak nyomon követését, hogy Ön megnyitotta e hírlevelünket – és ha igen, akkor mikor)

Az adatkezelés célja:

hírlevél, eDM: az általunk nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben aktuális információk (pl. rendezvények, szakmai tanulmányok, tippek, újdonságok), elektronikus hirdetések, közvetlen megkeresés módszerével gazdasági reklámok célzott küldése a levelező listára feliratkozóknak, üzleti és marketing célú megkeresések kezelése, statisztikák és elemzések készítése a hírlevél/eDM hatékonyságát illetően, az esetleges technikai problémák kiszűrése és megoldása

Az adatkezelés jogalapja:

a Felhasználó előzetes, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása a hírlevél/eDM küldéshez és adatai kezeléséhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, amit a weboldalunkon történő regisztrációjakor (hozzájárulás az adatkezeléshez), és a feliratkozást megerősítő E-mailre válaszul ad meg (az E-mailben küldött linkre kattintva járul hozzá ahhoz, hogy hírlevelet/eDM-et küldjünk neki).

Az adatkezelés időtartama:

a weboldalunk üzemeléséig, valamint addig, amíg Ön nem jelzi felénk leiratkozási szándékát. Amint Ön a hírlevél/eDM alján található „leiratkozás” gombra kattintva leiratkozik hírlevelünkről, 72 órán belül töröljük adatait, és a továbbiakban nem kap több hírlevelet/eDM-et tőlünk. A bizonyíthatóság érdekében a leiratkozás tényét és dátumát rögzítjük úgy, hogy abból a korábbi adatok nem visszanyerhetőek, de konkrét adat megadásakor a  leiratkozás bizonyítható.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a direktmarketing tartalmú hírlevél „Leiratkozás a hírlevélről” linkre kattintva
 • az info@renouveaux.eu e-mail címre küldött elektronikus levélben
 • postai úton a Renouveaux Kft., 1013 Budapest, Lánchíd u. 7-9. címen.
3.5  Továbbá, amikor kapcsolatba lép velünk

A kezelt adatok köre: a céltól függően lehet név/felhasználó név, cég név, E-mail cím, telefonszám, postai cím, érdeklődés tárgya stb., amelyeket Ön önmagáról ad meg, amikor kapcsolatba lép velünk például a weboldalunk Kapcsolat oldalán, vagy egyéb más módon (E-mailben, telefonon, postai úton stb.)

Az adatkezelés célja:

az egyedi megkeresések kezelése, kérdések megválaszolása, tanácsadás, ajánlat elküldése

Az adatkezelés jogalapja:

a Felhasználó előzetes, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, amelyet a weboldalunk Kapcsolati oldalán, az űrlap kitöltésekor, illetve egyéb más módon történő kapcsolatfelvételkor ad meg.

Az adatkezelés időtartama:

megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően legkésőbb a 90. napon töröljük, kivéve akkor, ha erről Ön másként nem rendelkezik, illetve minden olyan egyedi esetben, ha a jogos érdekünk a személyes adat további kezelését indokolja. Ekkor is csak addig kezeljük az adatait, amíg a jogos érdekünk fennáll.

4. További adatkezelési tudnivalók – Cookie

4.1   Cookie

A cookies, azaz „sütik” kis szövegfájlok, illetve adatcsomagok, melyeket a honlapok az oldalaikra Felhasználók számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. Segítségükkel a weboldalak bizonyos ideig megjegyzik a felhasználók műveleteit és személyes beállításait (pl. az oldal megjelenítéséhez választott nyelvet, a betűméretet és a weboldal megjelenítésével kapcsolatos többi, egyedi beállítást), így a felhasználóknak nem kell azokat újra megadniuk minden egyes alkalommal, amikor a weboldalra ellátogatnak, vagy az egyik lapról egy másikra navigálnak át. A cookie használatával a weboldalak üzemeltetői statisztikai jellegű információt is gyűjtenek a honlap Felhasználóiról.

A cookie-k („sütik”) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a Felhasználó eszköze tárol. Néhány cookie („süti”) a weboldal bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a Felhasználó számítógépén.

A cookie-k („sütik”) nem tartalmaznak személyes adatokat, és nem alkalmasak az egyéni Felhasználó azonosítására.

A cookies, azaz “sütik” fajtái:

Ideiglenes cookie: A „sütik” ezen fajtájára jellemző, hogy elsősorban az adatvesztés megakadályozására alkalmazzák, és érvényességi idejük a munkafolyamat végén lejár, vagy az internet böngésző bezárásával törlődnek a Felhasználó számítógépéről. Ezek a cookie-k általában nélkülözhetetlenek a weboldal alapvető funkcióinak használatához.

Tartós vagy mentett cookie: Ezen cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett „sütik” a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket. Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a Felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek olyan információkat, amelyekkel a Felhasználó egyértelműen beazonosítható, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok, statisztikák és elemzések a weboldal teljesítményének javítására szolgálnak. Ezen típusú cookie-k élettartama változó.

Cookie-k a szerint is csoportosíthatók, hogy az adott weboldal maga alkalmazza (lsd. belső cookie) vagy a weboldalról külső forrásból, más szolgáltató által megadott kódok kerülnek a Felhasználó gépére (külső cookie). Külső cookie-kat használ pl. a személyre szabott, érdeklődésen alapuló u.n. remarketing. A weboldal korábbi Felhasználói számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg hirdetések.

4.2  Külső szolgáltatók naplózással és “sütivel” kapcsolatos tevékenysége

A weboldalunk html kódja a tőlünk független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

Statisztika készítés céljából a Google használ sütiket. A Google analytics által használt cookie-k:

_ga,: a Felhasználó és a felkeresett oldal beazonosítása – az utolsó látogatáshoz képest 2 évig tárolódik

_gat: a Google analytics-be menő kérelmek arányának korlátozása a webes támadások kivédésére – 1 perc után törlődik

_gid: egyedi azonosítót regisztrál, amely alapján statisztikai adatokat kapunk arról, hogy a látogató hogy használja az oldalunkat – 24 órán elteltével törlődik

Marketing célból használt cookie-k és tárolásuk időtartama:

NID: A NID cookie egy egyedi azonosítót tartalmaz, amelyet a Google az Ön preferenciáinak – például az előnyben részesített nyelv (pl. a magyar), a keresési találatok megjeleníteni kívánt száma (pl. 10 vagy 20), vagy, hogy bekapcsolja-e a Google Biztonságos keresés szűrőt – és egyéb adatainak tárolására használ – lejárati ideje 6 hónap.

Felhasználóink számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A weboldalunk és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása nem történik.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani:

Google adatvédelem és „süti” kezelés: https://www.google.com/intl/hu/policies

Google tájékoztató “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja”: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners

Facebook adatkezelés: https://www.facebook.com/about/privacy

Facebook „süti” kezelés:  https://www.facebook.com/policies/cookies/

Instagram adatvédelem: https://help.instagram.com/155833707900388

4.3.            Az Ön jogai a cookie, „süti” használatával kapcsolatban

Sütikkel kapcsolatos tájékoztató és használatuk engedélyezése a weboldalunk felkeresésekor a képernyő alsó részén jelenik meg. Itt külön tudja elfogadni vagy elutasítani (döntése szerint az adott jelölőnégyzet kipipálásával) a sütik használatát.

A tájékoztató szövege:

„A mi weboldalunk is használ sütiket. A weboldalak többségéhez hasonlóan a mi oldalunk is használ sütiket a jobb működés érdekében. Ha nem fogad el minden sütit, nem biztos, hogy az oldalunk minden funkciója megfelelően fog működni. Tudjon meg többet a sütikről az Adatkezelési tájékoztatóból”

Egyébiránt a cookie-t Ön is képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében az alkalmazásukat. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menüpont alatt, a cookie, süti vagy nyomkövetés kiválasztásával van lehetőség.

5. Adatfeldolgozók

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a velünk kötött szerződés alapján dolgoznak, és a tőlünk kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Munkájukhoz nem, illetve csak az Ön hozzájárulása esetén jogosultak további adatfeldolgozót igénybe venni, akinek szintén meg kell felelnie a GDPR és a hatályos jogszabályok előírásainak. Az adatkezelési tevékenységünk ellátásához az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozókat vesszük igénybe: 

5.1. Személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az Ön személyes adatait az alábbi szolgáltatótól bérelt tárhelyen tároljuk:

DotRoll Kft., 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. info@dotroll.com

Adatfeldolgozás során kezelt adatok köre: név, e-mail cím, magánszemély vagy cég, hírlevél nyelve.

Az adatfeldolgozással érintettek köre: a Weboldalon hírlevélre feliratkozó Felhasználók.

Az adatfeldolgozás célja: a weboldalunkon hírlevélre feliratkozó Felhasználók személyes adatainak rögzítése, tárolása.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, amelyre irányuló nyilatkozatot a hírlevélre feliratkozáskor, az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával tesz meg

Az adatfeldolgozás időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a weboldalunk üzemeléséig, vagy a Felhasználó adatainak törlése iránti kérelme alapján az adat törléséig.

5.2 A weboldalunk karbantartásával kapcsolatos adatfeldolgozás

A weboldalunk karbantartója Leogroup Kft. 1146 Budapest, Thököly út 31-33. info@leogroup.hu)

Az adatfeldolgozás során kezelt adatok köre: név, e-mail cím, magánszemély vagy cég, hírlevél nyelve.

Az adatfeldolgozással érintettek köre: a Weboldalon hírlevélre feliratkozó és/vagy velünk kapcsolatba lépő (a Kapcsolat oldalon az űrlapot kitöltő Felhasználók).

Az adatfeldolgozás időtartama: a köztünk lévő szerződés lejáratáig.

5.3. Kapcsolattartás biztosítására irányuló adatfeldolgozás

Az érdeklődők és a közöttünk lévő kommunikáció biztosításához, a weboldalunk Kapcsolat oldalán keresztül történő megkereséshez a tárhelyet DotRoll Kft., 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. info@dotroll.com biztosítja.

Az adatfeldolgozás során kezelt adatok köre: név, E-mail cím, magánszemély vagy cég, hírlevél nyelve.

Az adatfeldolgozással érintettek köre: a velünk közvetlen a weboldalon a Kapcsolati űrlap segítségével, elektronikus úton kommunikáló Felhasználók.

Az adatfeldolgozás célja: az érdeklődők és a közöttünk történő kapcsolatfelvétel, az általunk biztosított szolgáltatások igénybevételével összefüggésben lévő kommunikáció lebonyolítása.

Az adatfeldolgozás jogalapja: Felhasználó hozzájárulása, amelyet a Kapcsolati űrlap alatti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg.

Az adatfeldolgozás időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulását/az ügy lezárását követő 90 nap, vagy a weboldal a üzemeltetéséig, vagy a Felhasználó adatainak törlése iránti kérelme alapján, az ügy lezárását követő 90 napon belül az adat törléséig.

5.4. Hírlevél/eDM küldésével összefüggő adatfeldolgozási tevékenység

A hírlevelek/eDM-ek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben/eDM-ben található linkre kattintva, valamint az info (at) renouveaux (dot) eu E-mail címen kérheti.

A hírlevelek/eDM-ek küldéséhez a NeoSoft nevű hírlevél küldő szolgáltatót használjuk. A NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft., címe: 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A; Telefon: (22) 503-603; Adószám: 13235109-2-07; e-mail: info@neosoft.hu; NeoSoft adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-58194/2012A, a kiküldött levelekbe speciális mérőkódot helyez el. A mérőkód feladata, hogy jelezze felénk, sikeres volt-e az E-mailek kézbesítése és megnyitása.

A hírlevél kiküldő rendszer az e-mailekben található linkeket (hivatkozásokat) speciális mérőkóddal látja azért, hogy látható legyen, mely hivatkozásokra kattintanak leginkább az e-mailekben. Ezzel tudjuk mérni az E-mail kampány hatékonyságát, és ezzel tudjuk azt biztosítani, hogy a jövőbeni levelek a címzettek számára érdekes tartalmakkal készüljenek.

Az adatfeldolgozás során kezelt adatok köre: név, E-mail cím, magánszemély vagy cég, hírlevél nyelve.

Az adatfeldolgozással érintettek köre: a hírlevélre/eDM feliratkozottak.

Az adatfeldolgozás célja: az általunk készített, gazdasági reklámot is tartalmazó elektronikus hírlevelek eljuttatása a Felhasználókhoz, a leiratkozások és adatmódosítások kezelése.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, amelyre irányuló nyilatkozatot a hírlevélre feliratkozáskor, jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával tesz meg.

Az adatfeldolgozás  időtartama: a weboldalunk üzemeléséig, vagy a hírlevélről leiratkozásig.

5.5. Címlisták gyűjtésével kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenység

Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság. (1147 Budapest, Telepes u. 4.) által, szerződésben megállapított feltételek szerint céges adatokat szolgáltat a Renouveaux Kft. részére.

Az adatfeldolgozás során kezelt adatok köre: név, E-mail cím, cégnév, bejegyzett cím, cégjegyzésre jogosul kapcsolatok neve és telefonszáma.

Az adatfeldolgozással érintettek köre: az Opten céginformációs rendszerben, Magyarország területén bejegyzett cégek.

Az adatfeldolgozás célja: az általunk készített, gazdasági reklámot is tartalmazó elektronikus hírlevelek eljuttatása a Renouveaux újabb partneri és ügyfél-kapcsolatok felkutatása érdekében.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, amelyről az Opten oldalán: https://www.opten.hu/adatkezelesi-tajekoztato#IX.Az%20Adatkezel%C5%91%20%C3%A1ltal%20ig%C3%A9nybe%20vett%20adatfeldolgoz%C3%B3k%20list%C3%A1ja olvashat bővebben.

Az adatfeldolgozás  időtartama: a weboldalunk üzemeléséig, vagy a hírlevélről való leiratkozásig.

6. Adattovábbítás:  az alábbi cégek részére:

NévSzékhely
STAMEGNA MANAGEMENT Kft.1013 Budapest, Lánchíd utca 7-9. 1. em. 1.
Stamegna Management Ltd.CY 4102 Limassol, Cyprus, 58 Agiou Athanasiou Ave, El Greco Building, 2/201

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adattovábbítás célja: direktmarketing típusú megkeresések, tájékoztatás aktuális információkról, ajánlatokról közvetlen üzletszerzés céljából.

7. Az érintett jogai és érvényesítésük módja

7.1.   Ön gyakorolhatja a személyes adataihoz való hozzáférés jogát, és tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük e személyes adatait, és ha igen, akkor mely adatait.

A személyes adataihoz való hozzáférési kérelmét elküldheti nekünk az info (at) renouveaux (dot) eu címre, vagy a postai címünkre (1013 Budapest, Lánchíd u. 7-9.) küldött ajánlott, illetve tértivevényes-ajánlott levélben A levélben küldött tájékoztatáskérést akkor tudjuk hitelesnek tekinteni, ha a kérelem alapján Ön egyértelműen beazonosítható. Az E-mailben küldött tájékoztatáskérés csak akkor hiteles, ha azt Ön a hírlevél/eDM listán szereplő, vagy a kapcsolati oldalon küldött üzenetekor használt e-mail címéről küldi. Előfordulhat, hogy a tájékoztatás megadása előtt más módon is beazonosítást kérünk.

A tájékoztatáskérés – az általunk kezelt adatain kívül -, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az Adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Ön adatait.

7.2.   Ön kérheti a személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

Figyelembe véve az Adatkezelés célját, Ön kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.
Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

7.3   Ön kérheti a személyes adatainak törlését.

Az általunk küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén a hírlevél adatbázisában az Ön Személyes adatait töröljük.

Kérheti továbbá a kapcsolatfelvétel során rögzített adatai törlését is, az info (at) renouveaux (dot) eu e-mail címen, amennyiben a megkeresésben foglalt ügy lezárult, és nem kívánja megvárni a 90 napos törlési határidőt. A közösségi médiában egyszerűen csak törölje az oldalaink követését, a bejegyzéseinkhez írt megjegyzéseit és/vagy az üzenetváltásunkat.

A törlésre irányuló kérelem elutasítható

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
 • ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; vagy
 • az adatkezelés a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A törlési kérelem megtagadásának tényéről és okairól minden esetben 30 napon belül tájékoztatjuk Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

7.4.  Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát; ekkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük az adatok pontosságát.
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön nem akarja törölni az adatait, csak kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • ha az adatkezelés célja már megvalósult, de Ön továbbra is kéri tőlünk az adatkezelést jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

7.5.  Ön kérheti az adathordozást. Kérésére az Ön által megadott és általunk automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítjuk.

7.6.  Ön tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a mi vagy egy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 • ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
 • ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozása jogszerűségét minden esetben megvizsgáljuk, és ha megalapozottnak találjuk, akkor megszüntetjük az adatkezelést, az Ön személyes adatait pedig töröljük. Ezen túlmenően a tiltakozásról és annak alapján tett intézkedéseinkről értesítjük mindazokat, akiknek személyes adatait korábban továbbítottuk.

7.7.  Ön jogorvoslatot kérhet

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért, ha úgy véli, megsértettük a jogait.

Név:                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:         1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap:           https://www.naih.hu

Ha úgy véli, hogy az adatkezelési elveket súlyosan megszegtük, bírósághoz is fordulhat, és peres eljárásban érvényesítheti jogait. 

8. Alkalmazandó jog

A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. § (4) bekezdés;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.